تو گردنی و گردنبندهای زیبا باغ گلها در سینی کار من اگر دوست داشتید میشه دانه …

[ad_1]

تو گردنی و گردنبندهای زیبا
باغ گلها در سینی کار من اگر دوست داشتید میشه دانه ای هم براتون فرستاد تا خودتون براشون تصمیم بگیرید و چیزهای زیبایی بسازید “و رسالت من این خواهد بود 
تا دو استکان چای داغ را 
از میان دویست جنگ خونین 
به سلامت بگذرانم 
تا در شبی بارانی
آن ها را 
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم”
#حسین پناهی
#embroiderydesign #handmadeembroidery
#crochet #zardkook #bracelets #neakless #flower #backyard
#گلدوزی_با #گردنبند # دستبند #روزمادر_مبارک #روزدخترمبارک #هدیه_خاص #کادو #زردکوک #توگردنی

[ad_2]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *